فاجعه فوکوشیما Tag

شاید بتوان زلزله توهوکو در 11 مارس 2011 و موج سونامی پس از آن را فاجعه بارترین رخداد طبیعی قلمداد کرد. در این مقاله به بررسی این رخداد طبیعی و عملکرد سازه های مجهز به جداگر لرزه ای می پردازیم....