اهداف پارس سایزمیک

leaf

حفظ محیط زیست و توسعه پایدار

کاهش مصرف مصالح ساختمانی و به تبع آن کاهش آلاینده های زیست محیطی

کاهش هزینه ساخت سازه ها به سیستم های میراگر و جداساز لرزه ای

صرفه جویی

 کاهش هزینه های اجرایی سازه، کاهش هزینه های نگهداری و افزایش طول عمر ساختمان

shield

ایمن سازی

محافظت از سازه ها در برابر زلزله و افزایش سطح عملکرد آن ها

thought

آگاه سازی

ارتقای سطح دانش جامعه مهندسی و عموم مردم در خصوص بحران زلزله، عواقب و مخاطرات آن با تمرکز بر تجربه بومی و جهانی