بانک مقالات

پس از تجربه زلزله های بزرگ، نقاط ضعف طرح ها و سیستم های سازه ای متعارف برجسته و استفاده از سیستم های کنترل ارتعاشات لرزه ای مانند جداگرهای لرزه ای و میراگرها، بیش از پیش مورد توجه واقع شد. ...